Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
06-02-2005

The Esoteric teachings by Daskalos kap. 16

Bedøm
(0 stemmer)

 

The Esoteric teachings by Daskalos (Dr. Stylianos Atteshlis)

Forkortet dansk oversættelse: Lars Højgaard

Kapitel 16
Underbevidstheden"Velsignede er de rene af hjertet, for de skal se gud" ( Matt. 5:8 )
I en kompliceret sammenhæng med vores studie af elementaler er det vigtigt med en grundig undersøgelse af menneskehedens underbevidsthed. Lige som med elementaler er dette et studie af uudtømmeligt omfang. For de fleste af os bestemmer underbevidstheden, afhængig af dens kvalitet og komposition, de omstændigheder hvorunder vi oplever livet. Vores underbevidsthed kan være vores bedste ven eller vores værste fjende. Desuden er vores underbevidstheds attributter det som vi overfører fra den ene inkarnation til den næste. Derfor er det vitalt for vort arbejde at få fuld forståelse for vores underbevidstheds struktur og samtidig udvikle de redskaber som kan rense denne indre jungle.

Underbevidstheden befinder sig først og fremmest i solar plexus og er opdelt i tre kamre. Størrelse af hvert kammer afhænger af den psyko-mentale udvikling hos den enkelte. Et kammer er lageret for vitalenergi eller som nogle benævner det "dyrisk vitalitet". Det er gennem denne del af det ubevidste at vores livskilde, vores daglige brød, tages ind og fordeles indeni og udenpå. Ved at leve sundt og mildt med en udviklet forståelse for de omstændigheder, som definerer livet og ved at stå til rådighed for andre, med andre ord ved at være dygtige Udforskere af Sandheden (Sandhedens Broderskab) opnår vi kontrol over denne energi. Ellers vil den sandsynligvis få kontrol over os! Ud over at opretholde vores fulde sundhed (psykisk og fysisk), skal vi udnytte denne æteriske vitalitet, som består af de forskellige slags æter, for at kunne heale andre. Kristus siger:" Den som tror på mig, som skrifterne påbyder, ud af hans mave skal strømme floder af levende vand" ( Joh. 7:38 ). Kristus kalder her æterisk vitalitet for vand.

Et andet kammer, som oftest en tæt jungle, er legemet af elementaler som vi genererer og regenererer i vores personlighed. Disse elementaler, som stort set er produktet af underbevidst aktivitet, holdes i dette kammer hvor de bevæger sig rundt og venter på en mulighed for at udtrykke sig. Skønt virkelig mange elementaler modarbejder os som nævnt i det forrige kapitel, har vi også gavn af sunde, livgivende elementaler gemt i vort ubevidste. Det er i dette kammer hvor vi må bestemme os til at skille det gode fra det onde og adskille underskoven fra junglen.

Dette er nemlig selve udgangspunktet for vores egoisme som den udtrykkes af den nutidige personlighed (hvorimod vort selvstændige ego sidder i vort hjerte og sind) som en samling tøjlesløse emotioner og begær. Dette kammer vil, hvis det ikke renses og klares, binde os - og skabe lidelse for andre - liv efter liv og tilføre os ulykke under vejs. " Han skal vokse og jeg skal blive mindre", som det så smukt ytres af vores elskede Yohannan (Joh. 3:30) idet han referer til vores proces med at befri os selv fra egoisme - selviske elementaler - og åbne os for Guds og Kristi kærlighed.

Det tredje kammer der hvor helligånden og Kristus guider og øver indflydelse på os. Her kan vi nyde vores helligånds superbevidste opmærksomhed; en slags instinktiv opmærksomhed. Vi undrer os alle over at vi kan køre en to tons automobil kilometer efter kilometer uden at huske en eneste detalje fra turen hvor vi var dybt optaget af tanker. Andre eksempler er vores evne til at reagere lynhurtigt intelligent når nødsituationer opstår. Desuden er det fra dette hellige kammer at enhver af os kender værdien af godhed og har evnen til at skelne godt fra ondt. Og skulle vi synde udspringer herfra det stik af samvittighed, som får os til at korrigere vore tanker og handlinger. Vi taler om indflydelse fra helligånden og guddommen i de højere centre, men også i det underbevidste bliver vi vejledt i vores udvikling på behørig vis.

De fleste af os betragter den fordærvelige menneskelige krop med den hele tiden skiftende blanding af groft fysisk materiale som vort virkelige selv. Faktisk ser vi på en skygge af os selv, nemlig den nutidige personlighed. Tre fjerdedele af personligheden er underbevidst eller rettere underbevidst sind. Vi skal komme til at kende sind i en anden form, og vi vil blive overraskede, når vi har etableret dette sind, for selv i sit laveste udtryk rummer det Absolut Værens totale visdom og totale kærlighed.

Den menneskelige personlighed bliver konstrueret både individuelt og i fællesskaberne. En person modtager indflydelser fra personlighedens indre og fra det omgivende miljø, som individet reagerer på med tanker, begær og ambitioner, som overvejende har deres udspring i det ubevidste. I tillæg hertil befinder både vores underbevidsthed og personligheden sig simultant i vore tre legemer (mental, psykisk, fysisk). Hvis ikke dette var tilfældet ville personligheden blive tilintetgjort ved den fysiske krops opløsning. Det ville medføre at de som forlader den fysiske krop enten ved døden eller ved exosomatosis ville miste deres individualitet. Men dette sker ikke.

Vi ved at underbevidstheden udgør tre fjerdedele af den nutidige personlighed og at den befinder sig i den psykiske og den mentale krop såvel som den fysiske. Kort fortalt er de tre legemer i det gennemsnitlige menneske sammenkopieret selv om det mentale legeme ikke har den samme form som de andre legemer. Hos et avanceret menneske derimod kan det psykiske og det mentale legeme bruges som separate legemer uafhængigt af hinanden til at udtrykke højere niveauer af den menneskelige personlighed.

(Den menneskelige personlighed lever følgelig videre som et fænomen i livet eller som et center for modtagelse af indtryk i tid og rum begge dele efter opløsningen af den materielle krop (første død) og efter transformationen af den psykiske krop (anden død)). (Er i, i tvivl om meningen, se midt side 158, Lars)

En personlighed som ubevidst forlader sin krop vil sandsynligvis vibrere voldsomt med uhellige emotioner og modtage indtryk alene fra de laveste underplaner i den psykiske verden, som er meget ubehagelige. Når disse indtryk afbrydes tror han, at det, som han husker, er født af hans egen fantasi set i drømme, og ikke en oplevelse som han faktisk gik igennem. Af denne grund må mennesket lære at leve bevidst i tid og rum for kun da kan det opnå kontrol over sig selv i den psykiske verden og stå fast på det underplan det fortjener.

Lad os nu se på hvordan underbevidstheden bliver til. Vi har talt om den fysiske, den psykiske og den mentale krops æteriske dubletter, som er skabte af æterisk stof. Vi har også talt om at disse legemer indeholder formæter, bevægelsesæter, sensitiv æter og kreativ æter (kapitlet ikke oversat endnu), alt sammen kontrolleret af ærkeenglene, helligånden og den permanente personlighed. Vi forlader vort selv som individuelle ånder i værenstilstand og stiger ned i adskillelsens verdner for at opnå erfaring. Efter vor nedstigning er vi underlagt forskellige naturlove, som ikke blot berører den fysiske verden, men også inkluderer de styrende kræfter i de psykiske og mentale verdner. Mange af disse love ligner hinanden, mens andre tilsyneladende ikke passer sammen, selvom det primære motiv i begge tilfælde er skabelsen af et tredje niveau for tjenesten af livets fænomen i universerne. Intet, påpeger vi, ligger udenfor den guddommelige plan.

Ud af sindets sammenstød (som Paulus kaldte kødets lov) med personligheden raffineres vores selvbevidste selv.  Mennesket kommer ind i adskillelsens verdner før fødslen, selv hvis det er første gang det stiger ned. Den inkarnerende sjæl vil leve i de æteriske dubletter hos de ventende forældre.
Hvis nedstigningen skyldes en anden inkarnation vil personligheden medtage alle energierne fra dens tidligere inkarnationer. Både i det første og det andet tilfælde vil den nyfødtes første udtryk altid være behovet for at trække vejret og til at sutte. Mennesket trækker vejret ind for første gang og begynder at skrige idet det kommer ind i nye omgivelser som et livets fænomen.

Fra barnets ankomst vil elementer i det psykiske legeme øve indflydelse: jeg vil, jeg begærer, jeg vil have. Spædbarnet tror at det vil fordi "at ville" er langt større og vigtigere end det som vi voksne forstår ved "at ville" på grund at dets behov for at bevare livet og være i kontrol af begivenhederne.

Baggrunden for disse begær er vore fem sanser som frimurerne kalder "de fem mordere"! Næsten alle som kommer ind i adskillelsens verden glemmer deres virkelige selv. De ser noget. Hvad er det? De bruger sindet som lys der falder på forskellige overflader og vender tilbage til øjet medbringende et stimulus fra de materielle omgivelser, som derefter overføres til et hjernecenter. I dette center regerer imidlertid det totale mørke. Hvem oversætter så i den fysiske krop de vibrationer som når frem til hjernen til "jeg ser" og "jeg ved"? Det gør bestemt vort personlige selv skønt det ikke altid gør det korrekt, idet vi ser oversættelser og fejloversættelser. Når for eksempel et begær kommer ind, fejlfortolker personligheden det. Derimod fortolker den det korrekt, når sindet er befriet fra begær og ser substansen bagved og ud over tingenes overflade.

Fra det øjeblik vi siger "jeg ser" kommer en anden faktor i bevægelse i os og det er "jeg vil have"! Men hvad er det som får mennesker til at ville eje dette eller hint som deres eget, når intet faktisk tilhører os, idet vi kun midlertidigt ligger inde med det, som vi tror vi ejer? Er det måske personlighedens usikkerhed, rykket ud at altet og puffet ind i adskillelsens verdner? Det er generelt betragtet en fundamental ignorering af virkeligheden.

Fra det øjeblik et menneske befinder sig i adskillelsens verdner begynder det at absorbere indtryk til den permanente personlighed. Vores nutidige personlighed vil typisk dykke ned og tænke at dette er livet. Denne midlertidige personlighed har intet stabilt referencepunkt, idet den hele tiden føres til først det ene sted og så det andet af begær, som til tider tilfredsstilles og til tider ikke. På denne måde skabes de forskellige følelser og tilstande som desperation, begær, glæde, tilfredshed og så videre.

Derefter danner vi tanker som et resultat af indstrømningen af energi fra de mentale og psykiske legemer. Tanke og emotion medfører skabelsen af elementaler, som udgør det primære stof, der danner vores personlighed og underbevidsthed.

Konsekvensen heraf er at vi selv har bygget fængslet selvom det for os måske ligner et palads. Vi skaber selv og er ansvarlige for vores underbevidsthed, vores karakter og vores personlighed. Gennemsnitsmennesket skaber sine elementaler næsten udelukkende underbevidst og er genstand for deres pression uden at være klar over det. Hvis vi kender vores natur, kan vi rense og kontrollere underbevidstheden. Vi vil rense den ved at udvikle vores psykiske og mentale legemer. Vi må arbejde oppe fra, og senere ved hjælp af sind og fornuft må vi vinde kontrollen over vores lavere natur.

Sygdom, psykisk som fysisk, opstår i personligheden når et ubehageligt underbevidst psyko-mentalt klima opfostrer et miljø, som ernærer og fremmer en destruktiv energi. Modsat kan sygdom udryddes eller helbredes, når de elementaler, som ernærer problemerne, er blevet opløst eller fjernet. I dette lys er sygdom instruktiv, fordi den kræver, at vi henvender os til usunde underbevidste kræfter (elementaler), som plager personligheden.

Ved at påbegynde dette arbejde, starter vi ikke blot med den materielle krop og dens æteriske dublet men samtidig med de psykiske og mentale legemer og deres æteriske dubletter, fordi vort nuværende selv er summen af dem alle. Den nuværende personlighed er simpelthen totaliteten af begær, ambitioner og tanker. Til tider er begæret stærkere end tanken, og personen taler uden logik og skaber tyranniske elementaler. I andre tilfælde dominerer ret tænkning over begær, hvis fornuft råder, og personen fortsætter ad den rette vej.

Vi bør meditere på, hvad vores personlighed er i gang med at opbygge i vores underbevidsthed og hvad vi frivilligt skaber og oplagrer i vort underbevidste. Ulykkeligvis er 80% af hvad vi skaber begær-tanke elementaler, hvilket degraderer vores underbevidsthed i stedet for at opgradere den.

Forbedringen af vores underbevidsthed, vores karakter og vores personlighed begynder når vi bliver vore tankers mester og vinder kontrol over vore emotioner og begær. Dette resulterer i, at vi kommer til at leve mere oprejste i verden og i at vi udvikler os på en sådan måde, at vi kan leve bevidst i den psykiske og i den mentale verden.

Sidst ændret den Onsdag, 10 Marts 2010 13:19
Lars Højgaard

Lars Højgaard

Tekst kommer senere

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer