Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
09-06-2008

Menneskehedens udvikling i 9 stadier, de 9 stadier beskrevet grundigt

Bedøm
(0 stemmer)

Stadie 1: Glæden ved fysisk identitet

Ursamfundet Eks. Neandertalstadiet for 50.000 år sidenGrundlæggende karakteristik
Menneskets barndom er domineret af behovet for at overleve midt i en ugæstfri verden, der er præget af dyrerigets love om at den mest egnede overlever. Kroppens evner til at klare sig i naturen forbindes med en begyndende intelligens, der opfinder redskaber, klæder og våben. Der er ikke et reflekterende og analyserende jeg, men en langsom udvikling af en fysisk logik, der reagerer på lidelse ved at optimere den fysiske krops evner. Den før-individuelle bevidsthed siger: "Jeg er kroppens glæde ved at spise, elske, mærke naturens elementer, springe, løbe, danse, kæmpe og udvikle min sansning af den verden, som jeg er en del af. Jeg tænker ikke fremad eller tilbage. Jeg lever i nuets fysiske virkelighed og frygter ikke hvad der kan ske i morgen. Min største glæde er at mærke sansernes voksende kontakt med verden, at forfine kroppens samspil med verden og at intensivere selve oplevelsen af livet. I den glæde er jeg og verden ét."

Intelligensen er uadskillelig fra kroppens og de voksende sansers livsoplevelse. Den er en ikke-analytisk evne til at optimere tilpasningen til naturen, og den blokerer ikke for bevidsthedens sansning af naturens skjulte egenskaber, af planternes kvaliteter til ernæring og healing og af naturåndernes liv.

Samfundet består af familiegrupper, der er på stadig vandring efter føde, efter beskyttelse mod rovdyr og efter ly for kulde og varme. Gradvist opstår bopladser, men klan- og stammefællesskaber er ikke nødvendige, så længe bopladserne er små og befolkningens antal lille.

Det dominerende bevidsthedscenter er rodcenteret med dets evner til fysisk identifikation, jordforbindelse og overlevelse.

Højeste udtryk for denne fase er glæden ved det fysiske kombineret med sansen for at aflæse og være delagtig i naturens eget liv.

Naturlige værdier
Delagtighed, sanseglæder, samspil med naturen, integration i kroppen, glæde ved at mærke verden, glæde ved at finde nye variationer af mad, klæder, redskaber, våben og husly.

Typiske faser
1.   Kroppens iboende reaktioner om at løbe eller kæmpe og på at finde mad optimeres. Intelligensen er næsten sovende, følelserne er få og afspejler kroppens oplevelser af behag og ubehag.

2.  Sorg og glæde såvel som følelsesmæssig frastødning og tiltrækning får flere nuancer. Men tiltrækning af behags-oplevelser er præget af instinkt og ikke analyse eller bevidste valg.

3.  I takt med begyndende samfundsdannelse udvikles et mere nuanceret sprog, og der opstår mere fællesskab om enkle regler og religiøse ritualer. Ritualerne er baseret på indre fornemmelser af samspil med forfædre og naturånder.

Kultur
Mennesket relaterer mere til naturen end til et samfund. Relationerne går gennem kroppens sanser og vitalitet og den kultur, der opstår i samspil med gruppen, er baseret herpå. I den sidste fase opstår fællesskaber baseret på ritualer, danse, rytmisk musik og fortælling af historier.

Naturlig samfundsform
Der opstår enkle organiseringer og rangordninger baseret på principper om alderdom, styrke og kontakt med naturens og forfædrenes kræfter.
Samfundsformen er ikke velegnet til fornyelser, og ændringer sker langsomt.
Boformer er præget af vandringer eller enkle beskyttelser mod sol, regn, kulde og vind.

 

Stadie 2: Jeg glædes over det umiddelbare

Stammesamfundet Eks. Europa før folkevandringerneGrundlæggende karakteristik
Fokus flyttes til følelsesbehov. Psyken bliver mere differentieret, følelserne søger veje til nye glæder. Glæder ved seksualitet, frugtbarhed og gruppeidentitet vokser. Der udvikles omsorg for de nærmeste.
Psyken er orienteret mod tryghed, overskuelighed og lokalsamfundets fællesskab.
Individet søger det langsomme og naturlige liv uden forcering, friktion, ambition eller krævende mål.
Individets valg og rammer defineres af familiens, stammens, religionens og lokalsamfundets normer.

Intelligensen er vågnet som evne til at tilpasses mere komplicerede udfordringer og sociale omstændigheder. Den praktiske intelligens udvikles ved at lære ud fra eksempler, regler og normer.

Samfundet er baseret på stammefællesskab, klan og storfamilie.
Individet tilhører fællesskabet, og ægteskabsretten tilhører familien.
Dette er stadiet for storfamilien, lokalsamfundet, stammen, den naturlige religion og norm-religionen.

Det dominerende bevidsthedscenter er det sakrale center, der udtrykker livslyst, vitalitet og seksualitet.

Højeste udtryk kan være sansen for frugtbarhed, frodighed og liv i samspil med naturens hellige liv.

Naturlige værdier
Harmoni, trivsel og dygtighed i nedarvede færdigheder.
Glædes over det nære, det levende, det umiddelbare og det naturlige.
Tilpasning til de lokale værdier skaber tryghed, og uoverskuelige personlige situationer undgås.
Tryghed ved lokalsamfundets traditioner, ledende rammer og autoriteter.

Typiske faser

1.   Tilpasning til stammelederens, familieoverhovedets og religionens værdier og ønsker.

2.   Glæde ved børn, familie, fester og højtider.

3.   Udforskning af seksualitetens og det fysisk-emotionelle livs glæder.

Kultur
Film, litteratur, sport og teater skal underholde eller formidle traditioner uden behov for refleksion.
Musik skal være enkel, drømmende, inciterende, rytmisk, sensuel eller kropsorienteret.
Uddannelse er beregnet som hjælp til overlevelse: Praktisk uddannelse og eventuelt basal undervisning i læsning, skrivning og regning.
Nyhedsformidling skal handle om det nære samfund og vil oftest være underlagt ledernes eller præsteskabets ønsker.
Virksomhedsledelse er bygget på familiemodellen, og lederen beskytter og giver tryghed.
Religion er enkel i teori og defineret ved praktisering via love, ritualer, rytmer og fester. En feminin religion kan præges af frugtbarhed og åbenhed for den levende natur. Hvis der er tale om en skriftreligion, der domineres af et stærkt præstestyre, kan der udvikles religiøs fanatisme, kamp mod anderledes troende, hekseforfølgelser og angst for det fremmede, der kan rokke ved trygheden for frelse og guddommelig bevågenhed.
Verden vokser til interesser for flere og flere områder af stammens liv, eller ved at stadie 3-grupper udefra "invaderer" lokalsfæren og introducerer en anderledes verden, der dog ikke virker tillokkende, fordi den repræsenterer en bevidsthedsform præget af disharmoni, friktion, lidelse og uforståelige mål.

Naturlige samfundsform
Stammesamfund, kastesamfund eller lokalsamfund uden social mobilitet og med få materielle behov.
Nutiden: Evt. tilpasning til storbyslum, mafia-dominans, korruption eller lokalt præstestyre.
NB. Hvis samfundet bryder med det sakralt-religiøse liv, der giver menig, identitet og indre fylde, kan opstå en kultur af alkoholisme eller anden udtryk for manglende livslyst. Dette skyldes, at hvis det sakrale bevidsthedscenter ikke næres af følelser af indre forbundethed, frugtbarhed og vitalitet, bliver livet tomt og meningsløst, indtil det personlige jegs drivkraft er stærkt nok til at sætte attraktive mål.

 

Stadie 3:  Jeg ofrer mig

Det ensartede nationalsamfund Eks. tidlig industrialismeGrundlæggende karakteristik
Viljen vokser for at nå nye mål, der påtvinges af statslig eller religiøs autoritet.
Når målrettethed og hårdt arbejde vokser, skabes opofrelse, friktion, lidelse og gråhed. Da de nye mål defineres af ambitioner i gruppe, familie og samfund og ofte påtvinges af kollektive bevægelser i historiens hjul, hvirvles individet ind i stadigt større verdeners virkelighed.
Individet øger evner til fysisk eksistens, men låses fast i ønske om faste rammer og autoritets-værdier. Følelser dominerer, men målrettethed og logisk intelligens vokser. Svag individuel ansvarlighed.
Kan udfoldes i liv præget af tilpasning uden fantasi eller i ekstremisme, grådighed og ufølsomhed.

Intelligensen ensrettes for at træne de konkrete og logiske evner, der er vigtige for at opfylde autoritetens mål eller for at få opfyldt materielle behov i en stadigt mere kompliceret verden.

Samfundet præges af, at dette er den lidelsesfulde fase fra stamme- og lokalsamfund til statsdannelse, uoverskuelige krige, hårdt arbejde, ensretning og eventuel industrialisering eller kolonialisme.
Magtfulde ledere, religioner, kapitalinteresser eller politiske ismer (præget af blad 5-mennesker) sætter sig mål, som fører samfundets individer ind i friktion, frygt, opofrelse, økonomisk undertrykkelse og delagtighed i gruppeambition, krige, sort-hvide ven-fjendeholdninger eller nationens økonomiske mål.
Gruppefællesskab kan præges af tilhørsforhold og dominans, der evt. erstatter familie og samfund.
Dette er stadiet for ureflekteret kamp for nation, parti, religion eller blind og grå materialisme.

Det dominerende bevidsthedscenter er solar plexus som udtryk for begyndende kombination af den ydre personligheds følelse, intelligens og vilje.

Højeste udtryk kan være selvopofrelse for familie, kammerater og idealistisk leder eller ideologi.

Naturlige værdier
Vi må stole på og ofre os for "Gud, konge og fædreland", for partiet eller for nationens mål.
Vor gruppeidentitet giver styrke og solidaritet og definerer ret og forkert.
Vor praktiske intelligens skal optimeres som led i overlevelse og materiel sikkerhed.
Vi ofrer os for familien og accepterer det ensartede og grå for at få sikkerhed.

Typiske faser

1.   Opofrelse for samfundsleder, religion, parti, firma, gruppe eller familie.

2.   Økonomisk opofrelse og hårdt arbejde for familiens overlevelse og børnenes uddannelse.

3.   Uddannelse giver materiel sikkerhed, og tænkning optimerer evnen til at klare sig på fysiske plan.

Kultur
Film, teater og litteratur
præges af konformitet og ureflekteret underholdning.
Sport præges af præstationer, der fremmes ved vilje, indlæring og disciplin uden individualisme.
Nyhedsformidling præget af ensretning eller fokusering på konkrete begivenheder i nærsamfundet.
Uddannelse præges af samfundets behov for konkret intelligens og praktisk arbejde. Jf. fase med industrialisme og den type intelligens, der lærer ved skoling og konkret viden, men ikke opfinder nyt.
Virksomhedskulturen præges af medarbejdernes trofaste arbejde for og solidaritet med firmaet uden kritik eller refleksion. Ensformighed og effektivitet udelukker trivsel.
Boligbyggeri har tendens til grå ensartethed, da økonomi er vigtigere end trivsel. Men samtidigt præges eliten af arkitektonisk ekstravagance.
Religion præges af massebevidsthed. Organiseret religion kan erstattes af "politisk religion".

Naturlige samfundsform
Magtfulde dynastiers, industrialismens eller nationalstatens gennembrud i område efter område presser befolkningerne ufrivilligt ind i mål, der indebærer afkald på lokalsamfundets og fortidens harmoni. Samfundssystemet er autoritært og hierarkisk og domineres ideologisk eller økonomisk af de få. Masserne presses af hårdt arbejde og selvopofrelse for kapitalinteresser, nation, ideologi eller hersker.
Evt. skindemokrati baseret på tillid til ledelsen og på accept af sort-hvide ideologier.Stadie 4:  Jeg søger at forstå

Tryghedssamfundet Eks. Skandinavien 1970Grundlæggende karakteristik
Menneskets indre rejse begynder. Blindhed erstattes af analyse, refleksion og individuel etik.
Medmenneskelighed og følsomhed vokser. Frigørelse fra massebevidsthed, autoritet og familiehierarkiets dominans. Der opstår bevidsthed om egne ønsker, hvordan de opfyldes og hvordan samfundet kan fremme menneskelig velfærd og mindske lidelse. Begyndende evne til introspektion og psykologi. Interessen for trivsel, fritid og kærnefamilie afbalancerer behovet for økonomisk sikkerhed.

Intelligensen udvikler evne til selviagttagelse og til nyvurdering af værdier. Selvstændighed i tolkning, tydning og vurdering begynder. Tilegnelse af viden suppleres med analyse og refleksion.

Samfundet præges af, at gruppeloyalitet og opofrelse for nation, leder, ideologi og firma udfases. Tidligere samfundsstruktur smuldrer. Bevidsthed og samfund bliver fleksible og mere uoverskuelige.
Dette er stadiet for at forstå og for lighed, social tryghed, kærnefamilie og "borgerlig" materialisme.

De dominerende bevidsthedscentre er solar plexus samt begyndende hjerte (indre værdier og medmenneskelig varme) og strubecenter (kommunikation og skabende intelligens).

Højeste udtryk kan være hjertevarme i medmenneskelig solidaritet.

Naturlige værdier
Jeg forlader massebevidstheden og forankrer mig i familien som et univers af rummelighed og trivsel.
Jeg ønsker udfordringer til min intelligens uden brud på trygheden ved en stabil livsforståelse.
Jeg ønsker at udforske følelsernes univers og følge kærligheden, men håber på at ende i trygheden.
De svage i samfundet skal beskyttes, lighed mellem køn og klasser skal fremmes, og alles ret til frihed skal respekteres.

Typiske faser

1.  Vægt på frigørelse fra ideologier, magthavere, familiehierarkier og fastlåst sikkerhedsorientering.

2.   Begyndende introspektion, selvanalyse og opgør med psykisk manipulation. Den første fase af den lange rejse: Hvem er jeg ?

3.   De ulykkelige ægteskabers tid begynder, familietrygheden slår revner, de indre kriser vækker hjertets sensitivitet for andre end familien.

Kultur
Kunst, musik og teater stimulerer frihed i tænkning og følelser.
Film og underholdning skal være intelligent. Film kan præges af action, krimigåder, psykologiske facetter, spændende historier og storslåede dramaer, der stimulerer både intelligens og følelse.
Uddannelser og skolesystemer stimulerer trivsel og individuelle vurderinger. Lærerautoritet erstattes med analyse, udveksling, diskussion, samtale og selvstændige konklusioner.
Nyhedsformidling går bag begivenheden, men ikke gør verden for kompliceret.
Virksomhedskultur og sport lægger vægt på holdarbejde med øget værdsættelse af individet.
Religiøsitet bliver gradvist individualiseret, autoriteten udvandes og der stilles spørgsmål som fordrer svar i overensstemmelse med egen intelligens og værdier.
Arkitektur præges af byggeri uden forfinelse og af parcelhuse uden megen individualisme i byggestil.
Verden vokser ved nyhedsformidling, rejsefilm, rejser, uddannelse, litteratur og kulturel udveksling.

Naturlige samfundsform
Demokrati baseret på at overbevise via pr.-formidling.
Samfundet er baseret på idealer om frihed, lighed, retfærdighed og hjælp til svage grupper. Standardisering og fællesskab med økonomisk tryghed sættes højere end individuel udfoldelse.
Globale udvekslinger er baseret på kapital-interesser og borgerens økonomi-tænkning.
Begyndende interesse for andre landes og kulturers egenværdi, og begyndende etik/humanisme i forhold til natur, dyreriget og lidende menneskegrupper i andre lande.


Stadie 5: Jeg vil udfordres


Individualismens innovative samfund Eks. Skandinavien 2020Grundlæggende karakteristik
Gennembrud for individualisme, skabende intelligens og hjertets sociale bevidsthed.
Viljen siger: Jeg kan hvad jeg vil, ingen skal styre mig, men jeg vedkender mig mit sociale ansvar.
Intelligensen siger: Jeg vil bryde grænser i at forstå, og nysgerrigheden styrer min rejse i livet.
Følelserne siger: Jeg vælger frihed frem for tryghed, og jeg vælger arbejde og grupper, der er baseret på mine egne værdier. Familien er blot en af mine udfoldelsesområder, og jeg ønsker trivsel for alle.
Dette kan for nogle være kærlighedsdramaernes største periode, for andre højdepunktet af personlig ambition og for andre intelligensens forfinelse mod intellektualisme eller genialitet. For alle indebærer det en udfordring om at lykkes som individuelt og skabende menneske i ansvarlighed for helheden.
Intelligensen udvikler evner til nytænkning, innovation, abstraktion og helhedsorientering.

Samfundet præges af individualismens gennembrud uden at miste den solidaritet der prægede tryghedssamfundets stadie. Politiske -ismer og parti-identifikation forsvinder og erstattes af samarbejdsmodeller, hvor forskellighed i værdier og befolkningsgrupper ses som rigdomme, der skal have plads i helheden.
Dette er stadiet for individualisme, innovation og samarbejde baseret på begyndende humanisme.

De dominerende bevidsthedscentre er solar plexus for individualismens egenvilje, hjerte for medfølelse, strubecenter for kommunikation og kreativitet og lidt visdomscenter for abstrakt tænkning.

Højeste udtryk kan være idealer om at arbejde for en sag ved at kombinere viden, innovation og hjerte.

Naturlige værdier
Jeg vil være mig selv, fortælle min egen historie, gå min egen vej, udvikle mine potentialer, demonstrere mine farver og samtidigt acceptere andres forskellighed.
Jeg sætter trivsel over økonomi, men min trivsel er begrænset af alles trivsel.
Jeg sætter fornyelse, forskertrang og frihed over tryghed, men samme frihed skal gives til alle.

Typiske faser

1.   Vægt på grænsebrydning, individualisme, nye mål af forfinet og nuanceret materialisme.

2.   Kulmination af materialisme, ambition og selvcentreret livsudfoldelse med jeg-et i centrum.

3.   Begyndende idealisme baseret på sociale værdier, humanisme, og accept af afkald. Rejsen begynder mod det nye jeg, der er dybere end den ydre personligheds isolerede og individualistiske jeg.

Kultur
Litteratur, teater, kunst og film
blomstrer og viser kompleksitet og dramatik, der udfordrer evner til at tolke og tyde. De viser psykologiske eller magiske muligheder, der afspejler individets indre rejse, udfordringer, kriser og etiske dilemmaer.
Musik indeholder rejser, oplevelser, opløftelser og spændinger, der tilsammen åbner til en stor og uforudsigelig verden.
Underholdning og computerspil lægger vægt på individuel kreativitet og værdibaserede valg.
Nyhedsformidling indeholder videnskabelige analyser af komplicerede baggrunde.
Uddannelser er fleksible og analyserende, og de stimulerer evner til livslang vækst og innovation.
Virksomhedskultur fremmer innovation og trivsel baseret på individuelt ansvar og indflydelse.
Religiøsitet opstår indefra som begyndende spiritualitet eller erstattes af forskning i bevidsthed.
Arkitektur og indretning præges af det teknologiske og innovative samfund, hvor individets livsstil og indre trivsel afspejles i boformer, bolig og indretning.
Verden vokser ved interesser for "opdagelsesrejser" fysisk eller via videnskabs- og rejseprogrammer.

Naturlige samfundsform
Demokrati baseres på individualisme, information og skelneevne - den intellektuelle bevidstheds fase.
Individets frihed prioriteres i balance med samarbejdets ånd. Trivsel og miljø i balance med økonomi.
Globale udvekslinger baseres på interesse for kulturelle rigdomme og mangfoldigheder.

 

Stadie 6:  Jeg vælger broder-søsterskabets ånd

Det humanistiske samfund Måske enkelte lande år 2100Grundlæggende karakteristik
Den etiske og humanistiske bevidsthed bliver naturlig, selvom motivet er blandet.
Det nye jeg vækkes som engagement i medmenneskelig trivsel og i indre liv. Jeget siger: Min lykke er betinget af kontakt med lykkens kilder. Min tid må ikke fyldes af jagten på snævre personlige mål, og mine evner skal anvendes, hvor hjertets engagement er. Mit hjerte er sensitivt over for om andre trives, og min intelligens søger stadigt dybere for at finde løsninger til vækst i livskvalitet - for alle.

Intelligensen udvikler evne til kreativ idealisme: Innovation præges af idealistiske mål og begynder derved at række ind i en bevidsthed, der ikke er begrænset af personlighed og konkret logik.

Samfundssynet præges af idealet om at sætte menneske, trivsel, miljø og det globale liv foran økonomi. Kapitalen skal tjene mennesket og ikke omvendt. Den kreative idealisme kombineret med fleksibel intelligens skal skabe et økonomisk system, der balancerer individualisme, diversitet i befolkningens sammensætning, medmenneskelighed og broder-søsterskabsidealet. Jordens ressourcer tilhører ikke de få. Samfundsengagementet er ægte globalt. Evt. NGO-aktivisme er ikke-voldelig.
Dette er stadiet for trivsel for alle, ægte global ånd og en søgen efter bevidsthedens kilde.

De dominerende bevidsthedscentre er hjerte for medfølelse, strubecenter for kommunikation og kreativitet og visdomscenteret for begyndende abstrakt tænkning og helhedsforståelse.

Højeste udtryk kan være idealer om at arbejde for trivsel i samfundet eller for menneskehedens broder-søsterskab ved at kombinere helhedsforståelse, hjerteengagement, gensidig tillid og offervilje.

Naturlige værdier
Jeg vil søge dybere mod bevidsthedens kilde for at finde det liv der er bag det isolerede jeg. Jeg fornemmer en transpersonlig identitet og uden kontakt med den bliver mit liv tomt.
Jeg slipper mit gamle jeg for at finde indre lykke baseret på indre fred, nænsomhed og tilfredshed.
Jeg mærker et voksende indre engagement i at lindre lidelse, jeg vælger at give visse afkald i den mindre verden, for mit livs værdi afhænger af, hvilken forskel jeg gør i den større verden.

Typiske faser

1.   Vægt på at skabe og leve, så det gør en forskel i verden. Selvransagelse som forfinelse af motiver.

2.   Det humanistiske engagement vokser, den idealistiske sag motiverer mere og mere i livet. 

3.   Den indre søgen går dybere mod den transpersonlige kilde til helhed, indre liv og en ny basis for selvudfoldelse. Går gennem lidelsesfulde frigørelser fra begærkræfter og egocentricitet.

Kultur
Litteratur, teater, kunst og film afspejler individets søgen mod det ukendte, viser muligheder for åbenbaring og nyt liv, og peger frem mod bevidsthedsformer, sociale relationer og samfund, der er baseret på det grundlæggende indre fællesskab. Jf. C. Chaplins sluttale i filmen om Hitler.
Musik indeholder hjertets indre liv, vækker storhed og bryder grænser mellem ydre og indre verdener.
Underholdning og computerspil lægger vægt på kreativitet, gruppesamarbejde, indre rejser og komplementære tolkninger og løsninger.
Nyhedsformidling fokuserer på menneskelige og psykologiske virkeligheder bag ydre begivenheder.
Uddannelser stimulerer det skabende menneske, der også kan fremme trivsel og medmenneskelighed.
Virksomheder prioriterer opgaver for menneskeheden og for udvikling af medarbejdernes bevidsthed.
Religiøsitet opstår indefra som naturlig spiritualitet eller erstattes af voksende indre sans for helheder.
Arkitektur og indretning præges af sans for eventyr og skønhed. Trivsel vigtigere end elegance.
Verden vokser til interesser for indre sammenhænge og hele menneskehedens trivsel.

Naturlige samfundsform
Demokrati baseres på idealer om humanisme, indre vækst, kreativitet og et nyt fællesskab, der tager udgangspunkt i individuelle rigdomme. Idealismen kan udtrykke selvopofrelse for en bedre fremtid.
Globale udvekslinger baseres på engagement i menneskehedens fællesskab og velfærd.

 

Stadie 7:  Jeg åbner mig for livets indre kilder

Det levende samfund Eks. pionerer for fællesskabets åndGrundlæggende karakteristik
Den indre bevidsthed åbner sig for det transpersonlige liv.
Harmløshedens jeg vækkes som engagement i den fred og det indre liv, der opdages bag det ydre jeg. Det nye jeg siger: Min lykke er betinget af forbundethed med fredens og glædens kilde, mit liv må have basis i denne kilde, så jeg lever indefra og ud, og så meningsfylde præger alt hvad jeg gør.  Mine evner skal anvendes hvor hjertets engagement er, og mit hjerte sanser et dybere liv end det materielle. Jeg er derfor rede til at søge endnu dybere muligheder for meningsfuldhed, vækst og livsglæde for alle. Jeg erkender, at løsningen på lidelsens gåde er udenfor samfundet og den personlige psykologi. Jeg må derfor finde løsninger, der er som opløftende toner i livets musik. Det indre må omsættes i det ydre. Livet må sejre.

Intelligensen udvikler sensitivitet over for idealismens universelle toner. Den begynder at sanse de forbindende klange, der motiverer og stimulerer forståelser af enhed og helhed.

Samfundssynet præges af idealet om at sætte helhedens, glædens, skønhedens og kærlighedens indre liv foran det ydre og det personlige liv. Samfundets ydre liv skal afspejle indre skønhed, lys og helhedsorientering. Det økonomiske system skal underordnes lovene for idealisme og gruppemagnetisme, og det skal frigøres fra begær og materialisme. Når dette er sket skal pengesystemet afskaffes, så alle yder efter evne og nyder efter behov.  Et verdenssamfund baseret på mangfoldighed og idealet om at dele opstår som en virkning af det indre livs gennembrud i samfundet.

De dominerende bevidsthedscentre er hjerte for medfølelse og indre liv, strubecenter for kommunikation og kreativitet og visdomscenteret for abstrakt tænkning og helhedsforståelse.

Højeste udtryk kan være idealer om at arbejde for oplysning og vitalisering af menneskeheden ud fra idealer om fællesskabets indre ånd.

Naturlige værdier
Jeg vil søge dybere mod bevidsthedens kilde for at hvile i det liv der er bag det ydre jeg. Jeg opdager en dybere identitet og fornemmer en mulighed for at leve i verden uden at være af verden.
Jeg ønsker en ny basis for mit liv, hvor lykke er baseret på den transpersonlige væren.
Jeg mærker et voksende indre engagement i at leve for helhedens vækst.

Typiske faser
1.   Vægt på at udvide åbenheden for det indre livs fred, skønhed, kærlighed, glæde og kreativitet.

2.   Der vokser et engagement i at vitalisere mennesker med nyt liv, nye visioner og en større verden. 

3.   Den indre vej går via eksistentielle kriser i en stadigt dybere overgivelse til et liv uden grænser.

Kultur
Litteratur, teater, kunst og film bygger på temaer om at finde bevidsthedens kilder, afsløre universets gåder og bryde materielle livssyn. Der vises muligheder for skønhed og ny fødsel.
Musik indeholder hjertets indre liv, vækker storhed og dynamik of afslører indre verdener af lys.
Underholdning og computerspil lægger vægt på udveksling mellem indre og ydre verdener.
Nyhedsformidling fokuserer på tolkninger af indre udviklingstendenser bag ydre begivenheder.
Uddannelser stimulerer skabende idealisme baseret på hvid magi og på videnskaben om at skabe.
Virksomheder prioriterer medansvar for det globale liv og for medarbejdernes gruppeudvikling.
Religiøsitet opstår indefra som naturlig spiritualitet og en voksende sans for livets indre hellighed.
Arkitektur og indretning præges af sans for indre skønhed og åndelig inspiration.
Verden udvides via interesser for sammenhænge mellem ydre og indre riger, skæbne og mening.

Naturlige samfundsform
Demokrati baseres på idealer om gruppeopgaver, kreativitet og et åndeligt fællesskab, der baseres på individuelle rigdomme, farver og bidrag til helheden.
Globale udvekslinger baseres på engagement i menneskehedens fælles åndelige identitet.


Stadie 8:  Jeg åbner mig for åndelig rigdom

Det lysende samfund F.eks. Oplysningstidens pionererGrundlæggende karakteristik
Den skabende idealisme bliver til naturlig og daglig bevidsthed.
Den skabende idealisme bryder så meget igennem, at bevidstheden ændres fra jeg til vi. Det indre vi finder sig inspireret af livets indre visdom og af umådelige reservoirer af visioner og nye ideer, der venter på at omsættes i menneskeheden. Det nye vi siger: "Det ydre liv er blot en manifestation af det indre og menneskehedens historie er en reaktion på de bølger af fornyelse, der kommer fra livets ocean. Når mennesket skifter fra at være midt i friktionen mellem liv og stof til at være delagtig i livets bølger, svinder grænserne bort, og idealisme, medskabelse, lykke og kærlighed bliver ét." I den medskabende idealisme opløses forskel på liv og form, og mennesket bliver en musiker, der øver sig i det næste led i den store komposition, der skal præge civilisationens næste trin.

Intelligensen søger at blive funderet i idealismens universelle toner. Den lader sig inspirere af de forbindende klange, der stimulerer forståelser af enhed og åndelig udfoldelse.

Samfundssynet præges af idealet om et åndeligt samarbejde, der kan løfte civilisationen frem mod et lysende samfund, der inspireres af både kærlighed, skønhed og visdom. Det lysende samfund skal eksperimentere med de optimale måder at fungere på, når liv, kærlighed, indre rigdom og universelt samarbejde er målet.  I dette samfund er pengesystemet afskaffet, og alle yder efter evne og nyder efter behov.  I dette samfund er menneskeheden omtaget af sit samspil med den levende jord og alle dens riger - indre såvel som ydre.

De dominerende bevidsthedscentre er hjerte for medfølelse og livsengagement, strubecenter for kommunikation og skabende engagementer og visdomscenteret for abstrakt tænkning, helhedsforståelse og kontakt til den skabende idealismes kilder.

Højeste udtryk kan være idealer om at arbejde for oplysning og opløftelse af menneskeheden i en indre åbenhed for selve livet.

Naturlige værdier
Jeg vil befinde mig midt mellem himmel og jord og omsætte ideer til tanker og praktisk manifestation.
Jeg opdager at lykke er at skabe uden selv at skabe, at være et instrument som livet spiller igennem.
Jeg vil være et instrument for, at den tilstand bliver naturlig for alle at lade livet leve og udfolde sig gennem os uden at forvrænges af bekymring og begær.

Typiske faser

1.   Vægt på at udvide åbenheden for det indre livs skabende idealisme.

2.   Engagement i at løfte mennesker med nye visioner i åbenhed for det transpersonlige lys. 

3.   Den indre vej går via egoopløsningens kriser mod et liv uden tiltrækning og frastødning.

Kultur
Litteratur, teater, kunst og film bygger på temaer om at afsløre universets åndelige gåder og finde mange-dimensionerede løsninger på menneskehedens udfordringer.
Musik indeholder livets skabende udfoldelser og favnende kærlighed.
Nyhedsformidling fokuserer på tolkninger af visdommen bag ydre begivenheder.
Uddannelser stimulerer skabende idealisme baseret på hvid magi og åndeligt samarbejde.
Virksomheder prioriterer skabende idealisme og medarbejdernes gruppeindvielse.
Religiøsitet integreres i naturlig spiritualitet og åbenhed for det grænseløse liv.
Arkitektur og indretning præges af sans for indre liv, eventyr og skønhed.
Verden udvides via engagement i forening af ydre og indre riger, ånd og stof.

Naturlige samfundsform
Fællesskab baseres på idealer om koordination, gruppeopgaver og netværksopgaver for den globale helheds vel. Der lægges vægt på rigdomme i menneskers indre kvaliteter, der kan bidrage til helheden.
Globale udvekslinger baseres på engagement i helhedens indre liv.

 

Stadie 9:  Jeg udfolder visdom

Visdomssamfundet Eks. Platon og GoetheGrundlæggende karakteristik
Visdom bliver et fundament for livsoplevelse.
Mennesket opdager sig som delagtig i den visdom, der præger historiens strøm ba den ydre scene med krige, samfundsforandringer og stadige fornyelse af kultur og bevidsthed. Som delagtig i historiens strøm siger dette vi: "Menneskehedens historie er en historie om bevidsthedens udvikling fra stadie til stadie af indlevelsesevne, medfølelse, videreudvikling af naturens muligheder og forståelse af stadigt mere omfattende rigdomme og dybder af mangfoldighed.  Gennem denne indre historie udvikles evner til at være aktiv og bevidst samarbejdspartner i livets evige udfoldelse af sig selv. Denne gave gives efterhånden som sansen for universelle visdomme åbnes. Denne sans åbnes, når bevidstheden er motiveret af medfølelse, og når intelligensen bliver frigjort fra tankeskolernes logik. I livets visdom levet mennesket i verden, men er ikke af verden."

Intelligensen søger at blive funderet i det universelle tankesinds grænseløse verden. Den lader sig illuminere af de visdomme, der har inspireret filosoffer, verdenslærere og uforglemmelige banebrydere gennem tiderne.

Samfundssynet præges af at menneskeheden er på vej til at blive intelligensens og medfølelsens rige, hvor mangfoldighed og enhed skal forenes i skabende dynamik. I dette samfund er menneskeheden omtaget af aktiv medskaben i fuldkommengørelse af med den levende jord med alle dens riger - indre såvel som ydre.

De dominerende bevidsthedscentre er hjerte for medfølelse og livsengagement, visdomscenteret for grænseløs visdom og kronecenteret for åndelig vilje og dynamik.

Højeste udtryk kan være idealer om at arbejde for udfoldelse af universel visdom i åbenhed for selve livet.

Naturlige værdier
Jeg befinder mig mellem himmel og jord og omsætter universets skabende impulser til ideer, idealer og vibration.
Jeg opdager at ved at være tom for mig selv er jeg et instrument, som livet spiller igennem.
Jeg vil være en eksponent for livets udfoldelse i nye tilstande af åbenbaring og skabelse.

Typiske faser

1.   Vægt på opløsning af egoambition og på delagtighed i det transpersonlige liv.

2.   Engagement i at anvende den transpersonlige evne til visdom for at få indsigter i evolutionens og livets skjulte love, matrixer og dynamikker.

3.   Engagement i at vitalisere menneskeheden med visdommens perspektiver og med den levende værens universelle kraft. 

Kultur
Litteratur, teater, kunst og film
erstattes næsten helt af indre rejser og af gruppeindtuninger på åndelige gåder og opgaver med finde mange-dimensionerede løsninger på samfundets udfordringer.
Musik indeholder livets dynamiske og skabende udfoldelser og levende, grænseløse kærlighed.
Nyhedsformidling fokuserer på afsløring af visdommen bag ydre begivenheder.
Uddannelser stimulerer evne til gruppeinspiration fra visdommens kilder og åndeligt samarbejde.
Virksomheder prioriterer skabende idealisme og hvid magi.
Religiøsitet er integreret i naturlig spiritualitet og i delagtighed i det grænseløse liv.
Verden udvides via udfoldelse af Det Ene Liv ud fra den indre matrix for næste fase i evolutionen.

Naturlige samfundsform
Fællesskab baseres på enhedens levende ånd. Der lægges vægt på, at alle kvaliteter, udviklingsstadier, mennesketyper og handlinger er rigdomme i livets egen udfoldelse, mangfoldighed og frugtbarhed.
Globale udvekslinger baseres på engagement i åndelig udfoldelse.
Sidst ændret den Lørdag, 27 Februar 2010 14:30
Asger Lorentsen

Asger Lorentsen

Asger Lorentsen er cand.mag. i religion og historie og arbejder i dag som foredragsholder, underviser og forfatter. Asger Lorentsen er især kendt for sine bøger om guddommeligt samarbejde, om menneskehedens gyldne fremtid, samt om stjernemennesker og englemennesker.

Hjemmeside: www.dengyldnecirkel.dk E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer