Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
13-03-2010

Opstandelse - Ascension Vist

Bedøm
(3 stemmer)

Opstandelse – Ascension

 

Denne artikel handler delvist om stjernefolk og delvist om jordboer:

 

Vi så en del af bevidstgørelsen/igangsættelsen af stjernefolk sidst i Fiskenes Tidsalder der gik ud på at bevidstgøre sig gennem bøger og kurser og foredrag etc.

 

Vi så/ser også en del af bevidstgørelsen af stjernefolk som noget ""deres egne"" fra de forskellige stjernefolks hjemplaneter sætter i gang bl.a. ved at manifestere mere LYS i de indre legemer i de inkarnerede stjernefolk og være med i processen som omhandler auratransformation og DNA aktivering etc. dette er altså en direkte hjælp fra rumfolkene i de højere dimensioner til deres inkarnerede brødre og søstre på Jorden !!!

 

En del af bevidstgørelsen af stjernefolk som har været/er inkarneret på Jorden i en given periode er ånder og sjæle som hjælper Jorden op i dimension etc. der her i Vandbærerens Tidsalder går ud på at rense sig indvendigt for alle de gamle paradigmer og gamle energier.

 

Dette sker bl.a. gennem auratransformation og diverse afbalanceringer samt ved DNA aktivering som sker ved at gå fra 2 aktive DNA strenge til 12-13 aktive strenge - (rækkefølgen her er vigtigt da auratranformation skal foretages før en DNA aktivering)

 

De stjernefolk som er vågnet op og har fået deres fulde eller delvise potentiale aktiveret har en magnetiserende afsmittende virkning på jordens folk og på alt fast stof på Jorden som igen bevirker at "stenen ruller stærkere" d.v.s. på almindelig dansk at menneskeheden sættes i gang indvendigt ved at deres atomer får mere speed på det hele i de indre legemer og chakraer bliver lettere stof og drejer hurtigere rundt og derved sker der et boost af LYS inden i menneskeheden.

 

Dette boost af mere og klarere LYS gør at menneskeheden hurtigere går gennem indvielserne her i Vandbærerens Tidsalder og at menneskeheden hurtigere og måske mere smertefuldt arbejder sig ud af de gamle paradigmer og energier.

 

Dette bevirker en øgning i folks krystallisering indvendig som jo også populært kaldes for Kristusbevidstheden og dette igen øger den samlede ascension/opstigning på hele planeten Jorden.

 

Mange stjernefolk og mange jordboer (ikke alle jordboerne da nogle skal på andre 3D planeter da de har for lidt LYS i auraen) skal igennem følgende på et tidspunkt i Vandbærerens Tidsalder:

 

1. Fysisk æterisk frekvenshævning som først og fremmest gælder for stjernefolk:

 

Når opstandelseslyset går ind i det fysisk æteriske legeme sker der en acceleration af atomerne heri ved denne acceleration renses disse legemer gradvist for tungere stof og dette foranlediger i hvert fald for en periode at fødemidlerne må forfines og rygning stoppes for altid og alkoholindtagelse stoppes i en overgangsperiode frem til 3. indvielse.

 

Ved 3. indvielse er Kundaliniens øgning samt den stærke indre Kristuskraft så stærk at fødeindtaget og alkohol i moderat indtagelse bringes op i vibration gennem kundalinien og den Indre Sol (Kristus) da ildenergien og Den indre Sol er meget stærk nu d.v.s. at man nu med en ""ny værktøjskasse"" selv kan bringe tungt stof op i acceleration/vibration (ånds og sjælskraft arbejder nu højfrekvent direkte ud gennem fysisk stof etc.) .

 

Under accelerationen af atomerne kan der opstå smerter i hovedet, nakke, skuldre og ryg samt andre steder i kroppen hvor der kommer meget friktion, renselsen af det æteriske legeme fremmes bedst ved vitaliseret ren føde eks. vis super food, se på nettet efter det ! - ved ren luft og ved 7. stråles violette lys og selvfølgelig daglig motion.

 

Under frekvenshævningen vil der opleves en stadig større følsomhed for giftstoffer - snavs - grimhed - og støj - den fysisk æteriske frekvenshævning en forudsætning for fysisk æterisk opstandelse/opstigning men må ikke forveksles med denne.

 

Alle inkarnerende stjernefolk går gennem disse frekvenshævninger og en stor del af jordens befolkning følger efter mange fysiske og psykiske smerter og udrensninger sker under denne frekvenshævning som sker over en rum tid i det tempo som folk kan klare.

 

2. Astral opstandelse/ascension:

Astral opstandelse svarer til at alle forvrængede energier i astral-legemet er skubbet ud eller er forvandlede - de forvrængede energier kan være gamle traumer med deres tunghed, angst, skismer, håbløshed og vrede eller det kan være forskellige former for begær som ikke er i harmoni med det højere væsens selvudfoldelse.

 

Astral opstandelse/ascension kan kun ske ved en indstrømning og integration af et højere lys dette LYS skal opbløde fastlåsthederne og udrense eller forvandle/forløse de bundne energier undervejs.

 

Engleriget er meget aktivt heri.

 

Derfor hjælper hjertemeditation og hjertehealing og hjerteterapi særligt dybtgående og permanent. Den 4. stråles blåhvide renhed er meget velegnet til at udrense astral-legemet !

 

 

3. Mental opstandelse/ascensionMental opstandelse svarer til at det lavere mental-legeme udrenses for sine forvrængninger de mere konkrete forvrængninger består i de begrænsende tankeformer og sikkerhedsmekanismer der er opbygget her da disse kan være meget fastlåste må den sidste del af mental opstandelse vente indtil hele personligheden er rede til at slippe og give over.

 

Meditation på sjælens LYS og på Kristuskærligheden kombineret med at mental-legemet åbner sig som en gral for den gyldne Solindstrømnings virke på Jorden er den vigtigste hjælp.

 

Stjernerejser og andre øvelser til at se verden fra et Universelt bevidsthedscenter kan opbløde meget stivhed i det mentale legeme.

 

Den endelige mentale opstandelse må afvente at selve egoets tærskelvogter forvandles ved den 3. og 4. indvielse i Jordens Indvielses-system.

 

Den fysiske æteriske opstandelse er den endelige opstandelse som forudsætter at de 3 andre ovenfor beskrevet opstandelser er foregået indvendigt i mennesket (stjernefolk og en stor del jordfolk med tiden !)

 

Ved denne opstandelse bliver sjælen Mester i de tre lavere verdner og kan nu under åndstyringen materialisere sig eller dematerialisere sig som fysisk legeme.

 

Konklusionen er at de former for opstandelse som for det meste er inde for rækkevidde for en del af stjernefolkenene som er inkarneret i den nuværende fase er fysisk-æterisk frekvenshævning og astral opstandelse kernen i den mentale opstandelse og hele den fysisk-æteriske opstandelse venter til personligheden er nået til det punkt i udviklingen der svarer til 3. - 4. og 5. indvielse en del af stjernefolkene som inkarnerer her venter med den del på andre planeter langt ude i fremtiden (dette gælder ikke for de højerestående LYS-væsener fra højere dimensioner etc. som inkarnerer på Jorden de går hurtigt på en repetitionsagtig måde gennem alle indvielserne på Jorden eller efter hvad der er aftalt )

 

Opstandelse på Jorden bliver da opnåelse af en stor finhed i legemerne en daglig begærløshed og en stadig leven i det Guddommelige LYS.

 

Med dette niveau af opstandelse bliver man delvist æterisk og i stand til at leve i et lysende samfund indtunet med de Guddommelige love og de dybere grader af Kristusbevidsthed de højere niveauer af skabende intelligens og de mere omfattende evner til at forvandle stof i de 3 lavere verdner som tilhører opstandelsen på Mesterskabets trin på Jorden (5. indvielse) vil da evt. udvikles på en anden planet i en fremtidig erfaringsrunde (alt dette er individuelt aftalt).

 

Hvert trin af opstandelse er et mål i sig selv.

 

D.v.s. der er to ting der kører parallelt med hinanden ascension som følge af frekvenshævning og Indvielserne disse ting må ikke blandes sammen så man mister overskueligheden i hvad der er hvad.

 

Hvordan skiller man det ad når disse to ting godt kan ske samtidig?

 

He he ja den er svær, men Indvielserne har altid noget med Mestrene at gøre der er en indvier ved hver indvielse og her må hver enkelt selv gå ind på intuitionen og skille disse ad.

 

Vedr. ascension som sker p.g.a. den øgede energitilstrømning til Jorden fra Den Åndelige CentralSol og fra Galactic Center etc. etc. og som foranlediger en øgning i atomernes hastighed i menneskekroppen etc. så Indvielserne kan ske i et hurtigere tempo end i Fiskenes Tidsalder. Indvielserne sker også nu som gruppeindvielser i sjæls/åndsgrupperne som er dannet her i starten af Vandbærerens Tidsalder.

 

En af de store forskelle på ascension og Indvielse er at ved Indvielse bliver "man af med" får fod på noget (mestrer det), jævnfør artiklen om Indvielserne, og man bliver tilført gylden Kristusenergi o.s.v. sjælen og eller ånden indtager styringen gradvist herigennem som ofte giver depressioner i større eller mindre omfang p.g.a. magt skiftet fra at være styret af personligheden til at være styret af sjælen og senere ånden -

 

Ved ascension reagerer kroppen meget fysisk på de øgede energier ved eks. vis smerter i kroppen og i sindet samt andet ubehag som følge af udrensningen og atomernes øgede hastighed en del af disse ting sker også ved Indvielse så det er altså ikke helt nemt at skille disse to ting ad.

 

Men man kan sige at ascension fører til indvielse forstået på den rette måde alle erfaringerne skal være i hus før man kan skimte Indvielsesvejen etc. og derefter venter nye erfaringsrunder med større ansvar og bevidsthed og kærlighed og visdom etc. dette er også en differenceret sandhed da den gælder for jordboerne og nogen af stjernefolkene men absolut ikke alle dem som kommer fra høje dimensioner af rent LYS o.s.v. så der er mange sandheder !

 

En anden ting som jeg også vil nævne her i artiklen er at flere og flere mennesker genkender, føler empati, assoriserer sig, mærker genklang, intuitiv genkendelse, vibrationsgenkendelse o.s.v. en række af mennesker som bliver flere og flere.

 

Hvad er det for et fænomen ?

 

Det er den Universelle lov om affinitet som træder i kraft !

 

D.v.s. at assenderede mennesker og indviede og grupper af stjernefolk og engle genkender hinanden gennem vibrationerne o.s.v.

 

Denne indre kraft af rent LYS som de ovenstående er bærere af er så kraftig at den genkendes på stedet af ligesindede meget logisk når nu dette indre LYS magnetiserer alle dem som ikke har fået dette indre lys endnu etc.

 

Genkender ikke assendere og ikke indviede også hinanden ?

 

Ja det gør de, lige forstår lige !!!

 

Forstår de indviede og assenderede dem som ikke er det ?

 

Ja for de har jo selv i tidernes morgen betrådt den erfaringsvej som de ikke indviede og ikke assenderede går på.

 

Det modsatte er ikke tilfældet !

 

Men det skaber jo kun den store glæde at alle dem som går foran og viser vejen gør det med stor glæde og med et stort gyldent hjerte for at hjælpe sine medmennesker på Jorden så vi alle i en fremtid som ligger foran os kan leve i en lysende gylden civilisation i 5. dimension som er æterisk d.v.s. den kan ikke ses af dem som er i 3. dimension derved får man fred og kærlighed og glæde og lykke.

 

Den første ascensionbølge med stjernefolk og engle og nogle jordboerne er nu nået frem eller op i frekvens og vibration til det ønskede niveau -

 

Kuthumi skrev jo for en tid siden at han og Greven og Yeshua gik yderligere op i level - frekvens og indvielse og at en del af Kuthumis medarbejdere på Jorden ville følge efter samt de to andre Mestres medarbejdere på Jorden som har de fornødne indvielser til at kunne følge med !

 

Dette betyder at den første bølge er i hus !

 

Dette betyder også for Kuthumis og Grevens og Yeshuas medarbejdere på Jorden at (hvis de selv er indviet til niveauet) så åbnes muligheden for direkte kommunikation mellem disse tre Mestre og de indviede medarbejderne (som har den rette indvielse) på tankeplan direkte.

 

D.v.s. der nu skabes en rigtig bro mellem visse Mestre og RumKommandoen og deres respektive medarbejdere på Jorden.

 

Et kæmpe løft som vil hjælpe resten af Jordens befolkning så de kan ascendere.

 

Om der bliver en restgruppe af mennesker m.v. som ikke kommer med op vides ikke sikkert for nuværende !

 

Spændende tid vi lever i.

 

PS: Den Åndelige CentralSol og Galactic Center er "energi-givere" til vor ascension på det æteriske plan som ikke er synligt før man er i 5. dimension.

 

Af Fillip Wiisberg

 

Sidst ændret den Onsdag, 24 August 2011 19:55
Fillip

Fillip

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer